PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Concerndirecteur - Gemeente Enschede

Laatste bijgewerkt op woensdag 03 oktober 2018 om 14.32

Concerndirecteur
 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede is op zoek naar een inspirerende, lef tonende, naar buiten gerichte, generalistische concerndirecteur met veel gevoel voor financiële en HR - aangelegenheden.

Plaats in de organisatie - Concerndirectie

Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris vormen de drie concerndirecteuren de concerndirectie. Er bestaat één vacature voor concerndirecteur.

De afgelopen maanden is bezien in hoeverre het nieuwe besturingsmodel is geïmplementeerd. De conclusies zijn helder: De organisatie heeft lange tijd verkokerd gewerkt in programma’s en met een daardoor verkokerd directeurenberaad. De verkokering is nog steeds aanwezig in de organisatie. In de ontwikkeling naar een organisatie die opgaven integraal en opdrachtgericht oppakt, vervult de directie een sleutelrol. Er is een sterke roep om een directie die echt laat zien ‘wat voor organisatie de gemeente Enschede wil zijn’.

De ‘oude’ werking van het directeurenberaad moet transformeren naar een concerndirectie die meer passend is bij een flexibel en transparant werkende organisatie. De nieuwe concerndirectie moet deze rol gaan waar maken. Niet alleen transformeren in naam, maar in stijl en team. Het is zaak te zorgen voor een heldere rol/portefeuilleverdeling in de concerndirectie die het concern-denken en opgavegericht werken ondersteunt.

De nieuwe directie gaat bewust aan de slag met haar eigen stijl; te herkennen aan de kernwaarden: openheid, duidelijkheid en benaderbaarheid. De directeuren vervullen gelijkwaardige rollen, samen zetten zij in op concern breed werken, vervullen actief opdrachtgeverschap richting de 2e managementlaag en geven gerichte aandacht (maakt dingen mogelijk) aan de vernieuwing en vernieuwers van de organisatie.

De concerndirectie moet een team zijn, willen zij effectief zijn. Kennis, vaardigheden en competenties dienen ten opzichte van elkaar meerwaarde te hebben. De huidige gemeentesecretaris is ad interim aanwezig. Zijn opdracht luidt als volgt:

 • Tempo brengen in ‘Enschede ontwikkelt’ en de implementatie van het vastgestelde Bestuurs- en Management Concept;
 • Realiseren van de gevraagde financiële taakstellingen;
 • Definitief inrichten van de ambtelijke top van de organisatie.

De huidige interim gemeentesecretaris is volop bezig met deze opdracht en zal in het voorjaar plaats maken voor een definitieve kandidaat/kandidate.

Voor een goed beeld van het profiel van de concerndirecteur is het verstandig het profiel van een nieuwe gemeentesecretaris te schetsen. Zo ontstaat een beeld van het nieuwe team. In de bijlage 2 is het concept profiel voor een nieuwe gemeentesecretaris opgenomen.

De Aandachtsgebieden

De huidige concerndirectie bestaat op dit moment, naast de gemeentesecretaris, uit een tweetal concerndirecteuren. De bedoeling is om de ‘traditionele’ indeling (Sociaal, Fysiek, Bedrijfsvoering, Voorzitter (HR, extern, strategie)) te laten vallen. De concerndirectie verdeelt de aandachtsgebieden in het licht van de kwaliteiten van eenieder.

Voor de ontwikkelopgave van de gemeente Enschede is brede steun bij management en bij aanjagers in de organisatie. Om koers vast te houden en wind in de zeilen te houden is het zaak het eigenaarschap vanuit het gedachtengoed van het BMC te vergroten. De concerndirecteuren werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de gemeente Enschede. Afdelingen werken opgavegericht, dwars door de organisatie. De concerndirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Ze voeren regie op voortgang van de resultaten en sturen op de bedoeling en de kwaliteit.

Verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Ontwikkeling van, voor en door medewerkers vormt de basis voor het continu verbeteren in de lerende organisatie die Enschede is. De afgelopen periode is de huidige stand van zaken geëvalueerd. Dit evaluatierapport zal voor kandidaten die door gaan in de procedure beschikbaar worden gesteld.

De volgende aanbevelingen zijn gedaan:

 • Vorm een concerndirectie nieuwe stijl
 • Werk aan kleine stappen en houd koers vast
 • Verbreed de verandering
 • Committeer aan vernieuwing en aanjagers
 • Investeer in managementontwikkeling
 • Laat sturing en opdrachtgeverschap zien

De concerndirectie heeft daarbij tot taak het volgende te bevorderen:

 • Herkenbaar werken met inwoners, ondernemers en instellingen;
 • Continu werken aan verbetering, zonder perfectie na te streven;
 • ‘Rust’ weten te bewaren in de organisatie, waar continu veranderen aan de orde van de dag is;
 • Sturen op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s in netwerken;
 • Leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot;
 • Permanente ontwikkeling van de organisatie met aandacht voor nieuwe instroom van jongeren en het voortdurend ontwikkelen van alle medewerkers.

Vanzelfsprekend gaat eigenaarschap over de betrokkenheid van de gehele organisatie. Maar het vormen van breed eigenaarschap start bij ‘het tonen van leiderschap’. Daarin ligt in eerste instantie een belangrijke rol voor concerndirectie en management. Gekozen wordt niet voor een grote transformatie ineens, maar om kleine stappen te maken in een continu veranderingsproces. Dat vraagt om uithoudingsvermogen. Zoals in het evaluatierapport wordt benoemd: ‘kleine behapbare stappen (small wins) zijn lastig vooruit te plannen en moet je willen zien en erkennen. Dit vraagt leiderschap en alertheid op het zien van de vernieuwing, tijdig faciliteren en creëren van randvoorwaarden, zonder te vervallen in planning & control’.

Een belangrijke stap in de inrichting van de concerndirectie is het standpunt dat één van de concerndirecteuren het aandachtsgebied, HR en Managementontwikkeling oppakt, daarnaast heeft hij/zij een goed gevoel voor Financiën. Hij/Zij geeft samen met het management invulling aan leiderschap & managementontwikkeling. Met een managementprofiel en een programma voor leiderschapsontwikkeling kan meer richting worden gegeven aan het gewenste leiderschapsprofiel in de organisatie en de juiste managers op de juiste plek. De andere concerndirecteuren zijn portefeuillehouder op het ‘versterken van de verandering’ en ‘verbreden van de verandering’.

Concreet betekent dit dat op dit moment wordt gezocht naar een concerndirecteur met een generalistisch profiel die een brede ervaring heeft in gemeentelijke organisaties. Die niet specifiek een profiel heeft in de sociale en/of fysieke hoek alleen, maar veel breder ook een profiel kan invullen op het terrein van verandermanagement, HR en Financiën.

Ten aanzien van dit laatste geldt dat de concerndirectie het aandachtsgebied bedrijfsvoering wil splitsen zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het directieteam wordt benadrukt. Een generalist met een open blik naar buiten. Die de externe wereld kan binnenhalen en een netwerker pur sang is.

Portefeuilles en aandachtsgebieden kunnen dus in de loop der tijd wijzigen. Na benoeming van de nieuwe concerndirecteur en de nieuwe gemeentesecretaris wordt de aansturing van de organisatieonderdelen (her)verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar affiniteit, kennis en ervaring van de concerndirecteuren. Dit gebeurt in afstemming met het college en de uitvoeringsmanagers.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring in een grotere overheid- of maatschappelijke organisatie in een complexe omgeving;
 • ervaring met organisatieverandering en met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Persoonlijkheidsprofiel

Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van het anders werken en organiseren met verve uit kan dragen. Verder stuurt de directeur op de voortgang van doelen en resultaten, zonder dat het een negatief effect heeft op het eigenaarschap van de medewerkers die daaraan werken. U bent een toegankelijk gesprekspartner en kunt reflecteren op het eigen functioneren en hebt integriteit hoog in het vaandel staan.

 

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Gepubliceerd op: woensdag 03 oktober 2018 om 10.59
Laatste bijgewerkt op: woensdag 03 oktober 2018 om 14.32